strona główna strona główna      sitemap sitemap      pomoc pomoc   
OKE Lód1
OKE Lód1
  ikonaEgzaminy     ikonaEgzaminatorzy     ikonaPrzekazywanie danych     ikonaBadania
szukaj:
spacer
 
panel dyrektora

panel ucznia

panel egzaminatora

panel obserwatora

ewd

bip

RSS SP i GIM

RSS MAT

RSS ZAW
bip
 
koniec menu
© Copyright by OKE Łódź
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Egzaminy \ Egzamin gimnazjalny \ terminarz    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH w 2015 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 Rozporządzenia MEN (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.):

a) część humanistyczna –21 kwietnia 2015 r. (wtorek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - 22 kwietnia 2015 r. (środa)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
- na poziomie podstawowym - godz. 09:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

a) część humanistyczna – 13 stycznia 2015 r. (wtorek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 15:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 17:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - 14 stycznia 2015 r. (środa)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 15:00
- zakresu matematyki - godz. 17:00

c) język obcy nowożytny - 15 stycznia 2015 r. (czwartek)
- na poziomie podstawowym - godz. 15:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 17:00

3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3 i § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

a) część humanistyczna - 1 czerwca 2015 roku (poniedziałek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza -  2 czerwca 2015 r. (wtorek)
- z zakresu przedmiotów pzyrodniczych - godz. 9:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 3 czerwca 2015 r. (środa)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

a) część humanistyczna - 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - 22 kwietnia 2015 r. (środa)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- z zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczeń do szkół
- z egzaminu przeprowadzanego w styczniu - 30 stycznia 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 30 stycznia 2015 r.)
- z egzaminu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu - 19 czerwca 2015 r. (data wydania zaświadczenia : 26 czerwca 2015 r.).

Harmonogram zadań
realizowanych przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

termin

zadanie

uwagi

wrzesień

Opracowanie wewnątrzszkolnej instrukcji dotyczącej organizacji i przebiegu egzaminu.

Poinformowanie uczniów klas trzecich i ich rodziców o możliwości przystąpienia do egzaminu w języku mniejszości narodowej.

Poinformowanie uczniów klas trzecich i ich rodziców o:
- terminie głównym i dodatkowym egzaminu
- wymaganiach egzaminacyjnych
- warunkach przebiegu egzaminu
- terminie składania dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu
- możliwości zwolnienia z egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych
-możliwości zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego oraz o obowiązku dostarczenia przez ucznia odpowiedniego zaświadczenia.

Zebranie od rodziców potwierdzeń prawidłowości danych osobowych uczniów

Zobowiązanie wychowawców do kontroli danych uczniów.

do 20 września

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów lub słuchacze składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do trzeciej części egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczyli się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego oraz o woli przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli nie muszą przystępować do niego obowiązkowo.

Uczeń zdaje ten sam język obcy na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

do 30 września

Zebranie od uczniów pisemnych deklaracji dotyczących przystąpienia do egzaminu w języku mniejszości narodowej i przekazanie do OKE.

Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form egzaminu.

do 15 października

Zebranie opinii, orzeczeń, zaświadczeń lekarskich dokumentujących potrzebę dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów

od 14 do 18 października

Wprowadzenie danych uczniów za pośrednictwem Panelu dla Szkół).

dla sesji zimowej

do 30 października

Porozumienie z OKE w szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora CKE w sprawie dostosowań.

na drodze wymiany pism

od 1 do 30 listopada

Wprowadzenie danych uczniów (za pośrednictwem Panela dla Szkół)

termin kwietniowy

do 25 listopada

Poinformowanie na piśmie (Załącznik nr 12 z Procedur)  słuchacza lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzenia egzaminu do jego dysfukcji

do 30 listopada

Zebranie od słuchacza lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych słuchaczowi/ uczniowi dostosowań (również w załączniku nr 12 z Procedur) od słuchacz lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

do 31 grudnia

Poinformowanie dyrektora OKE o liczbie poszczególnych rodzajów zestawów zadań (tj. symbol zestawu - liczba zestawów) przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających, a także o dostosowaniach dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone.

Zgłoszenie zapotrzebowania na arkusze niestandardowe i arkusze dodatkowe dla nauczycieli wspomagających

do 22 stycznia

Zebranie od rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń/słuchacz uczył się jako obowiązkowego w szkole, lub rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym, jeżeli przystąpienie do egzaminu na tym poziomie nie było obowiązkowe. (Załącznik nr 1c)

do 24 stycznia przekazanie informacji do OKE

31 stycznia

Odbiór zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w styczniu

dla sesji zimowej

do 23 lutego

Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Luty - marzec

Uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez OKE i pobranie dokumentacji

do 23 marca

Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Marzec

Zebranie od rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń/słuchacz uczył się jako obowiązkowego w szkole, jeżeli uczeń/słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Odbiór od laureatów/finalistów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych zaświadczeń uprawniających do zwolnienia z egzaminu.

do 10 kwietnia przekazanie informacji do OKE

w dniu egzaminu

Odbiór w szkole od dystrybutora testów egzaminacyjnych i zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Wydanie arkuszy egzaminacyjnych na poszczególne sale. Odbiór od przewodniczących zespołów nadzorujących wypełnionych przez uczniów arkuszy egzaminacyjnych.

Według harmonogramu dostaw

Skompletowanie dokumentacji i zabezpieczenie wypełnionych arkuszy egzaminacyjnych.

Niezwłoczne przekazanie wypełnionych arkuszy egzaminacyjnych wraz z dokumentacją odnośnie egzaminu do miejsca wskazanego przez dyrektora OKE.

maj - czerwiec

Poinformowanie uczniów klas II oraz ich rodziców o: -zasadach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego -terminie ważności opinii poradni pedagogiczno-psychologicznych.

maj - czerwiec

Wygenerowanie haseł dla uczniów klas III do Panelu ucznia

maj - czerwiec

Pobranie wyników z panelu dla szkół na stronie internetowej OKE Łódź.

Termin zostanie ustalony przez dyrektora CKE

czerwiec

Przeprowadzenie egzaminu w terminie dodatkowym

18 czerwca

Odbiór zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w kwietniu i czerwcu.

27 czerwca

Wręczenie zaświadczeń za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer