strona główna strona główna      sitemap sitemap      pomoc pomoc   
OKE Lód1
OKE Lód1
  ikonaEgzaminy     ikonaEgzaminatorzy     ikonaPrzekazywanie danych     ikonaBadania   A-   A+
szukaj:
spacer
 
panel dyrektora

panel ucznia

panel egzaminatora

panel obserwatora

ewd

bip

RSS SP i GIM

RSS MAT

RSS ZAW


bip
 
koniec menu
© Copyright by OKE Łódź
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Egzaminy \ Wydawanie duplikatów    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

Wydawanie duplikatów zaświadczeń, świadectw, dyplomów i suplementów

W przypadku utraty (zagubienia, zniszczenia, kradzieży):

  • zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • świadectwa dojrzałości (lub jego odpisu) - wydanego od 2005 roku
  • aneksu do świadectwa dojrzałości (lub jego odpisu)
  • świadectwa ukończenia szkoły (podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego) na podstawie egzaminów eksternistycznych
  • zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi może wydać duplikat powyższych dokumentów.

Aby otrzymać duplikat należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu oraz dokonać wpłaty 26 zł (za każdy dokument) i dołączyć do składanego wniosku kserokopię potwierdzenia wpłaty.

Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Czas oczekiwania na wydanie duplikatu – od 7 do 30 dni (od daty wpłynięcia do OKE wniosku wraz z kopią dowodu wpłaty).

W przypadku zagubienia suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna może wydać ponownie suplement po złożeniu wniosku o wydanie suplementu.

Informujemy też, że w przypadku egzaminu maturalnego Okręgowa Komisja wydaje wyłącznie oryginał i jeden odpis świadectwa dojrzałości. Nie wydajemy dodatkowych odpisów świadectw maturalnych. Przepis ten dotyczy także aneksów do świadectw dojrzałości.

W sprawie duplikatu świadectwa dojrzałości (lub jego odpisu), wydanego przed 2005 rokiem, należy zwracać się do szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu maturalnego. Jeśli szkoła została zlikwidowana – do Kuratorium Oświaty w Łodzi (dla osób, które uczęszczały do szkoły w województwie łódzkim) lub do Kuratorium Oświaty w Kielcach (dla osób, które uczęszczały do szkoły w województwie świętokrzyskim). Więcej informacji na temat wydawania duplikatów ze zlikwidowanych szkół znajduje się na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Łodzi i Kuratorium  Oświaty w Kielcach.

Szczegółowych informacji na temat wydania duplikatów udziela Iwona Klimczak 42 664-80-61, i.klimczak@komisja.pl

Podstawa prawna wydawania duplikatów:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624.

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer